Intertextualitás ((BTOR900OMA és BTLO302MA)

Intertextualitás

MA II. évf.; 2 koll.

1-2. A dialogikusság Mihail Bahtyin nyelvelméleti és irodalomtörténeti írásaiban. Julia Kristeva Bahtyin-interpretációja. A dialogikus viszony szerepe Barthes elméletében

3-4. „Véletlenszerű” és „kötelező” intertextualitás. Az intertextualitás rendszerezési kísérletei

5-6. Тургенев: Рудин

7-8. Az öntükröző szöveg (kicsinyítő tükör, mise en abyme)

Достоевский: Идиот

9-10. А. Чехов: Три сестры

Л. Петрушевская: Три девушки в голубом

11-12. A felolvasó (Stephen Daldry filmje)

Kötelező irodalom

 • Mihail Bahtyin: A beszéd műfajai. In. Uő.: A beszéd és a valóság. Filozófiai és beszédelméleti írások. Bp., Gondolat, 1986. 357-419.
 • Mihail Bahtyin: A dialógus Dosztojevszkijnél. In: Uő.: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Bp., Gond-Cura / Osiris, 2001. 314-335.
 • Julia Kristeva: Bahtyin: A szó, a párbeszéd és a regény. Helikon 1968. 14. évf. 1.sz. 115-125.
 • Roland Barthes: A szöveg öröme. Bp., Osiris, 1996.
 • Michael Riffaterre: Az intertextus nyoma. Helikon 1996/ 1-2. 12. évf. 67-81.
 • Gerard Genette: Transztextualitás. Helikon 1996/ 1-2. 12. évf. 82-90.
 • Lucian Dällenbach: Intertextus és autotextus. Helikon 1996/ 1-2. 12. évf. 51-66.
 • Lucian Dällenbach: Reflexivitás és olvasás. In: Narratívák 6. Bp., Kijárat, 2007. 39-55.
 • К.Ф. Тарановский: Очерки о поэзии О. Мандельштама. http://novruslit.ru/library/?p=28
 • Valamint a tematikában szereplő szövegek!

Ajánlott irodalom

 • Смирнов, И.П.: Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа с примерами творчества Б.Л. Пастернака) (Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 16.) Wien, 1985.
 • http://vk.com/doc14023118_250432809?hash=b8d91c02d60d8dd3c1&dl=6dd84d3af...
 • Mihail Bahtyin: A szó a regényben. In: Uő.: A tett filozófiája. A szó a regényben. Bp., Gond, 2007. 107-347.
 • Csehov-újraírások. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Didakt Kiadó, 2016. 248 l.
 • Julia Kristeva: A szövegstrukturálás problémája. Helikon 1996/ 1-2. 12. évf. 14-22.
 • Roland Barthes: Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. In: A modern irodalomtudomány kialakulása. szerk. Bókay Antal, Vilcsek Béla, Bp., Osiris, 2001, 527-543.
 • Roland Barthes: Válogatott írások. Bp., Európa, 1976.
 • Komparatisztikai szöveggyűjtemény. Szerk. Goretity József. Debrecen, Kossuth, 1998. (Intertextualitás-fejezet)
 • Faragó Kornélia: Irodalom és tériesség. In: Uő.: Térirányok, távolságok. Újvidék, Forum, 2001. 26-41.
 • Orosz Magdolna: „Az elbeszélés fonala”. Narráció, intertextualitás, intermedialitás. Bp., Gondolat, 2003.
 • Text within Text – Culture within Culture. Текст в тексте – Культура в культуре. Ed. Kroó K. – Torop, P. Budapest–Tartu, L'Harmattan, 2014.
 • Kroó Katalin: Klasszikus modernség. Egy Turgenyev-regény paradoxonjai. A Rugyin nyomról nyomra. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2002.
 • Julia Kristeva: Holbein Halott Krisztusa. Narratívák 1. Bp., Kijárat, 1998. 37-59.
 • Victor I. Stoichita: Egy félkegyelmű Svájcban: Dosztojevszkij képleírása. Narratívák 1. Bp., Kijárat, 1998. 59-75.
 • Kroó Katalin: Dosztojevszkij és az irodalmi hagyomány. Puskin, Gogol, Nyekraszov és a „naturális” ábrázolás. In: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe II. kötet. Szerk.: Kroó Katalin. Bp., Bölcsész Konzorcium, 2006. 433-462.
 • Solti Gergely: A „kicsinyítő tükör” jelentésformáló szerepe Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. In: Szerk. Kroó Katalin. Ösvények Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 217-250.
 • Solti Gergely: Puskin „Szegény lovag”-ja Dosztojevszkij A félkegyelmű című regényében. Uo. 473-478.

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:02