BA záróvizsga

Orosz nyelvi és irodalmi BA záróvizsga (frissítve: 2022. 05. 25.)

A vizsga tartalma

A záróvizsga a végzettségi szint: alapfokozat (baccalareus, bachelor, BA) szlavisztika orosz szakirányú bölcsész képzés ismeretanyagának és kompetenciáinak egyik számonkérési formáját képezi. Anyaga a szlavisztikai alapozó modulok, valamint az orosz szakirányú modulok ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A záróvizsgát a szakdolgozat benyújtása és elfogadása, illetve a BA végzettséghez szükséges kreditek megszerzése után kell letenni. A BA záróvizsga önálló kreditértékkel nem rendelkezik.

A vizsga szerkezete és tematikája

A szóbeli záróvizsga a szlavisztikai modul esetében magyar, a szakirányú ismeretek ellenőrzése esetében orosz nyelven folyik. Időtartama kb. 30 perc. A jelöltnek a három tagú bizottság tagjaival folytatott irányított beszélgetés során szintetizáló képességét, a megszerzett  ismeretek önálló, kreatív alkalmazását és nyelvismeretének szintjét kell bizonyítania. A jelölt egy-egy tételt húz az alább következő ismeretkörök tematikai csoportjaiból, valamint két-három kérdést kap a szakdolgozatával kapcsolatban.

I. Általános szlavisztikai ismeretkör

 • Az ősszláv nyelv jellemzése, nyelvjárásokra tagolódása - magyarul
 • A szláv írásbeliség kialakulása. (Az írásbeliség létrejöttének történeti előzményei; Cirill és Metód tevékenysége; A glagolica és kirillica jellemzése) -  magyarul
 • Egy mai szláv állam társadalmi és kulturális viszonyai - magyarul

II. Orosz nyelvi és nyelvészeti ismeretkör 

 • Az orosz főnév grammatikai kategóriái
 • Az orosz igék kategóriái I. (igeszemlélet, igeidők)
 • Az orosz igék kategóriái II. (mód, szám, személy, nem, tranzitivitás)
 • A folyamatos és befejezett igék használatának szabályai az orosz nyelvben
 • Az orosz melléknévi igenevek fajtái, képzésük, funkcióik
 • Igeragozási típusok az orosz nyelvben; a múlt és a jövő idő képzése
 • Az orosz melléknév – kategóriák, fokozás

III. Orosz irodalmi és művelődéstörténeti ismeretkör

 • Az orosz történelem sorsfordító eseményei - magyarul
 • Óorosz kultúra és irodalom - magyarul
 • Az orosz irodalom a XIX. század első felében (Puskin, Lermontov, Gogol)
 • A „felesleges ember” és a cselekvő hős Turgenyev és Goncsarov műveiben
 • Dosztojevszkij regényeinek poétikai sajátosságai; a polifonikus regény
 • Tolsztoj regénypoétikája; a tolsztojanizmus főbb vonásai
 • Csehov elbeszéléseinek és drámáinak műfaji sajátosságai
 • Az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalma - futurizmus; akmeizmus
 • A szovjet korszak irodalma („szocialista realizmus”, lágerirodalom, a „hatvanasok” nemzedéke, Bulgakov és Paszternak művei)
 • A kortárs orosz irodalom

A vizsga értékelése

A vizsgát a bizottság egy, a részosztályzatok matematikai átlaga alapján összesített érdemjeggyel értékeli. Bármely kérdésre kapott elégtelen minősítés esetén az egész vizsgát ismételni kell.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:06