Az orosz nyelv szövegnyelvészete (BTOR903OMA)

Az orosz nyelv szövegnyelvészete (BTOR903OMA)

Dr. Sahverdova Vanda

 1. Bevezetés
 2. A szövegszerűség ismérvei
 3. A szövegnyelvészet kialakulása
 4. A szöveg szintjei, pragmatikai szint
 5. Szövegalkotás és befogadás
 6. A szöveg kohéziója
 7. A szöveg koherenciája
 8. Szándékoltság és elfogadhatóság
 9. A szöveg hírértéke
 10. A szöveg helyzetszerűsége
 11. A szöveg intertextualitása
 12. A szöveg stílusa
 13. Szövegelemzés
 14. Összegzés

Kötelező és ajánlott irodalom:

 • Beaugrande, R. – Dressler, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. (Ford. Siptár Péter) Bp.: Corvina, 1981
 • Petőfi S. J.: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a szemiotikai-textológiai szövegszemléletbe. Bp.: Akadémiai Könyvkiadó. 2004
 • Szikszainé N. I. Leíró magyar szövegtan. Bp.: Osiris 1999
 • Tolcsvai N. G. (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Bp.: Tinta Könyvkiadó. 2006
 • Tolcsvai N. G.: A magyar nyelv szövegtana. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001
 • Tolcsvai N. G.: A szövegek világa. . Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994
 • Прохоров, Ю. Е.: Действительность, текст, дискурс. М.: «Флинта», «Наука». 2009

Letölthető dokumentumok: 

Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 13:21