Orosz - magyar kapcsolatok (BTLO036BA)

Orosz - magyar kapcsolatok (BTLO036BA)

Dr. Regéczi Ildikó

 1. Nemzeti irodalmak kapcsolódásai. A kánon kérdése. A műfordítás tétje

 2. Keleti szláv – magyar kapcsolatok a középkorban

 3. Politikai szövetségek és kulturális kapcsolatok a 17–19. században

 4. Magyar – orosz irodalmi kapcsolatok a 19. században: a fordítás mint közvetítés

 5. A 20. századelő Dosztojevszkij-recepciója

 6. Tolsztoj és a magyar nazarénusok. Az író hatása a 20–30-as évekbeli Magyarországon

 7. Csehov prózai műveinek magyar befogadása

 8. Csehov drámáinak 20. századi magyar színpadi interpretációi

 9. Az orosz irodalom recepciója a háború utáni Magyarországon

 10. Kortárs magyar lírikusok oroszos álarcai

 11. Az orosz kultúra közvetítésének magyar fórumai

 12. Írásbeli vizsga

 

Ajánlott irodalom

Szegedy-Maszák Mihály: A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásban. In: Uő. „Minta a szőnyegen” A műértelmezés esélyei. Bp., Balassi, 90-119.

Szegedy-Maszák Mihály: A művészi értékek állandósága és változékonysága, A kánonok hiábavalósága, Fordítás és kánon. In: Uő: Irodalmi kánonok. Debrecen, Csokonai, 1998. 13–71.

Irodalmi kánon és kanonizáció. Szerk. Rohonyi Zoltán. Bp., Osiris, 2001.

Rubicon (Történelmi folyóirat) 1993/3, 2001/4–5

Magyar Mózes legendája. Ford. Iglói Endre. In: Az orosz irodalom kistükre. Vál. Iglói Endre. Bp., Európa, 1981. 136-143.

Zöldhelyi Zsuzsa: A külföldi közvetítés szerepe az orosz irodalom magyar fogadtatásában. (XIX. század). Bp. 2008.

Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből 1–3. Szerk.: Kemény G. Gábor, Budapest, 1961, (aktuális fejezetei)

Makovický Dušan: Tolsztojnál Jasznaja Poljanában. Bp., Európa, 1999.

Hajnády Zoltán: Tolsztoj az új évezred közepén. Debreceni Szemle, 2000/4. 578-583.

Hajnády Zoltán: Душан Маковицкий посредник венгерской культуры в Ясной Поляне. In: Cirill és Metód példáját követve. H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szeged, 2002, 179–190.

Zágonyi Ervin: Kosztolányi és az orosz irodalom. Bp., Akadémiai, 1990.

Imre László: Csehov Jókai-imitációja. In: Imre László: Az irodalomtudomány távlatai. 19. századi szerzők nyomában. Bp., Nap Kiadó, 2014. 76-82.

Cs. Jónás Erzsébet: Csehov-drámák magyarul – fordításstilisztikai jegyzetek. In: Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov. Debrecen, Didakt, 2011. 132-157.

Goretity József: Széljegyzetek Spiró György Cseresznyéskert-fordításához. In: Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov. Debrecen, Didakt, 2011. 158-167.

Szilágyi Zsófia:  Lopahin és Lichtenstein. Csehov Cseresznyéskertje és Móricz Zsigmond Kivilágos kiviradtig című regénye. In: Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov. Debrecen, Didakt, 2011. 123-131.

Regéczi Ildikó: Ekvivalenciák Csehov és Kosztolányi elbeszéléseiben és a német közvetítés In: Ethnographia et Folkloristica Carpathica 14. Collegium Hungaricum Füzetek/Hefte 2., szerk. Keményfi Róbert, Debrecen – Bécs/Wien, Department of Ethnography University of Debrecen – Collegium Hungaricum Wien – Debreceni Egyetemi Kiadó, 2009. 37–51.

Regéczi Ildikó: Csehov drámái a magyar színpadon – különös tekintettel az Ivanov és a Cseresznyéskert előadásaira. Szcenárium, VI. évf. 2. szám (2018. február), 31–44.

Regéczi Ildikó: Szerepjáték és önvallomás – Lászlóffy Csaba Csehov-intertextusai. In: Csehov-újraírások. Szerk. Regéczi Ildikó. Debrecen, Didakt Kiadó, 2016. 74–86.

Regéczi Ildikó: Király László Csehov. Emlékek háza című költeménye az „oroszvers”-jelenség kontextusában. In: Egyéni és kollektív identitások. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában IX. Szerk.: Szabó Tünde, Szili Sándor. Szombathely, Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2019. 263–277.

Regéczi Ildikó: A kortárs erdélyi magyar líra „oroszversei”. Alföld 71.évf. 2020/9. 78–87.

Lengyel Béla: A szovjet irodalom Magyarországon 1919–1944. Budapest, 1964, (aktuális fejezetei)

Schiller Erzsébet: A magyar és az orosz irodalom mezsgyéin. Válogatott tanulmányok. Bp., Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2017.

Hammerstein Judit: Oroszok és magyarok. Magyar írók Oroszország-/Szovjetunió-tapasztalata az 1920–1930-as években. Bp., Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2022.

Orosz írók magyar szemmel I–V. Szerk.: D. Zöldhelyi Zsuzsa, (a III. kötetet szerk.: Dukkon Ágnes, az V. kötetet szerk.: Kámán Erzsébet), Budapest, 1983–1989 (aktuális fejezetei)

Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. Kroó Katalin. Budapest, Bölcsész Konzorcium, 2006. 2. köt. 721–739, 826–882. http://mek.niif.hu/04900/04937/pdf/orosz2.pdf

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 14:41