Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok (BTLO104MA)

BTLO104MA Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok

Előadástematika

Előadó: Prof. Dr. Agyagási Klára

 • A magyar-szláv nyelvi kapcsolatok kutatástörténete
 • A nyelvi kapcsolatok kezdete, helyszíne és kora. A kölcsönzés bizonyításának módszertani kritériumai (hangtani, régiségi, jelentéstani, művelődéstörténeti, nyelvföldrajzi kritériumok)
 • A szubsztrátumnyelvből származó lexikális átvételek. (Az átadó pannon-szláv és bolgár-szláv nyelvjárás és a befogadó (korai ómagyar) nyelvjárások hangtani jellemzése
 • Az átadó és befogadó nyelvjárások tipológiai, strukturális sajátosságai, a különbségek által motivált változások a magyarban.
 • A korai szláv jövevényszavakban végbement jelentéstani változások.
 • Szláv eredetű földrajzi nevek mint településtörténeti források. Etimológiai, névrendszertani sajátosságok.
 • Szláv mintára keletkezett tükörszavak a magyarban.
 • Kétoldalú nyelvi kapcsolatok I. A keleti szláv –magyar érintkezések történeti háttere. Keleti szláv jövevényszavak a magyarban, magyar jövevényszavak az oroszban
 • Kétoldalú nyelvi kapcsolatok II. A nyugati szláv-magyar érintkezések művelődéstörténeti háttere. Lengyel és szlovák jövevényszavak a magyarban, magyar jövevényszavak a csehben, lengyelben és szlovákban.
 • Kétoldalú nyelvi kapcsolatok III. A déli szláv-magyar érintkezések művelődéstörténeti háttere. Szlovén, horvát, szerb jövevényszavak a magyarban, magyar jövevényszavak a szlovénban, horvátban és szerbben.
 • Többoldalú nyelvi kapcsolatok. A Kárpátaljai nyelvi area (kelet szlovák-ukrán-ruszin-magyar-román nyelvszövetség) létrejöttének nyelvi háttere.
 • A nyelvi areák típusai és működési mechanizmusuk
 • A Kárpátaljai areális jelenségek kutatástörténete, az areális jelenségek típusai.

Irodalom:

 • Agyagási Klára: Tendenzen und Richtungen in der historischen Slawistik. In: Studia Slavica 58 (2013) 1–14.
 • К. Адягаши–Леся Мушкетик Кодокопирование и другие механизмы языковой интерференции. (По фрагментам письменных работ закарпатских студентов на русском языке).. In: Tractata Slavica Vol. III. Debrecen University Press 2011, pp. 143–153.
 • Bárczi Géza–Benkő Loránd–Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp. 1967. 111–181.
 • Бернштейн, С. Б.: Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М. 2000, 229–254.
 • Hadrovics László: Szavak és szólások. Nyelvtudományi Értekezések 88. Budapest, 1975.
 • Hadrovics László: Magyar történeti jelentéstan. Budapest, 1990.
 • Hollós Attila: Az orosz szókincs magyar elemei. A magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai (206. sz.). Budapest, 1996.
 • H. Tóth Imre: Szláv nyelvi hatások az ősmagyar nyelvre. Honfoglalás és nyelvészet (szerk. Kovács László, Veszprémy László). Bp. 19ö97. 61–69.
 • Е. Хелимский: Венгерский язык как иксточник для праславянской реконструкции. Компаративистика, уралистика. М. 2000, 418–434.
 • Kiss Lajos: Szláv mintára alkotott tükörszók a magyarban. Nyelvtudományi Értekezések 83. 309–312.
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I-II. Bp. 1988.
 • Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Bp. 1955.
 • Nyomárkay istván: Horvát tükörszavak magyar és német mintára. In. Cirill és Metód példáját követve … (Szerk. Bibok K. et alii). Szeged, 2002.351–353.
 • Rot Sándor: A magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás a kárpát-ukrajnai magyar nyelvjárásokban. Magyar Nyelvjárások 13 (1967) 57–69.
 • Rot Sándor: Magyar-ukrán és ukrán-magyar kétnyelvűség Kárpát-Ukrajnánban. Magyar nyelvőr 91 (1967) 185–191.
 • Sulán Béla: A cseh szókincs magyar elemeinek problematikája. Nyelvtudományi Közlemények 65 (1963) 283–296.
 • Sulán Béla: A lengyel szókincs legrégibb magyar jövevényszavai. Magyar Nyelv 60 (1964) 423–427.
 • Zoltán András: A magyar szláv érintkezések kezdetei és fázisai. In: Szavak, szólások, szövegek. Nyelvészeti és filológiai tanulmányok. Budapest, 2005. 11–27.
 • Zoltán András: Szláv nazálisokat tükrözőnrégi szláv jövevényszavaink időrendje. In: Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tót Imre tiszteletére. Szeged, 2012. 383–386.
 • Zoltán András: Славянские диалекты Карпатского бассейна во время прохода венгров (IX в.). Studia Slavica Hung. 58 (2013) 209–218.
Legutóbbi frissítés: 2023. 08. 01. 12:23