Fordítás és kulturális transzfer (BTFTF0131)

A kurzus címe: Fordítás és kulturális transzfer

Kódszám, típus:

BTFTF0131, előadás

Félév:

3. félév

Kredit:

2 kredit

Oktató:

Dr. Goretity József

A számonkérés módja:

szóbeli vizsga

 

 

Célkitűzés:

A kurzus célja, hogy olyan fordításelméleti ismeretekkel lássa el a hallgatókat, amelyek a gyakorlati, fordítói tevékenység közben felmerülő nyelvi, kulturális, értelmezési problémák megoldásában a segítségükre lehetnek. A kurzus felhívja a figyelmet arra, hogy a fordítói tevékenység során olyan megoldási variációk merülhetnek fel, amelyek közül a választás – a fordító tudatos, elméleti háttértudással megtámogatott döntése.

 

 

 

Leírás:

A kurzus a fordítói munka gyakorlati megvalósításához kíván elméleti háttérrel szolgálni. Az előadások a fordításelmélet irányzatai közül elsősorban azokra koncentrálnak, amelyek a fordítást a nyelvfilozófia, a hermeneutika és a kulturális transzfer szemszögéből közelítik meg. Ennek megfelelően az előadások elsősorban a felsorolt témákat bontják ki, és a fordítást, a fordító munkáját e diszciplínák fogalmainak tisztázásával és használatával közelítik meg.

 

Tematika:

Hét Téma
1. Mi a fordítás? Ki a fordító? Mit fordítsunk?
2. A fordíthatóság kérdése
3. A fordítás mint kultúraközvetítés 1.
4. A fordítás mint kultúraközvetítés 2.
5. Nyelv és fordítás: a nyelv az értelmezés felől
6. Nyelv és fordítás: nyelvfelfogások 1.
7. Nyelv és fordítás: nyelvfelfogások 2.
8. Fordítás és hermeneutika 1.
9. Fordítás és hermeneutika 2.
10. Fordítás és hermeneutika 3.
11. Fordítás és hermeneutika 4.
12. A narratológia szerepe a széppróza fordításában 1.
13. A narratológia szerepe a széppróza fordításában 2.
14. A fordítói koncepció kialakítása

Kötelező irodalom:

Bart István – Klaudy Kinga (szerk.): A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. Budapest, Tankönyvkiadó, 1986.

Klaudy Kinga: Fordítás I. Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest, Scholastica, 1997.

Józsn I. – Jeney É. – Hajdu P. (szerk.): Kettős megvilágítás. Fordításelméleti írások Szent Jeromostól a 20. század végéig. Budapest, Balassi, 2007.

Albert Sándor: Fordítás és filozófia. Budapest, Tinta, 2003.

Szegedy-Maszák Mihály: Megértés, fordítás, kánon. Pozsony, Kalligram, 2008.

Steiner, G.: Bábel után. Nyelv és fordítás I-II. Budapest, Corvina, 2005., 2009.

Ajánlott irodalom:

Bart István – Rákos Sándor (szerk.): A műfordítás ma. Budapest, Gondolat, 1981.

Józan Ildikó (szerk.): A műfordítás elveiről. Magyar fordításelméleti szöveggyűjtemény. Budapest, Balassi Kiadó.

Józan I. – Szegedy-Maszák M. (szerk.): A „boldog Bábel”. Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest, Gondolat, 2005.

Paetzke H.H. (szerk.): Előadások a műfordításról. Budapest, Collegium Budapest, 1996.

Szegedy-Maszák Mihály: A megértés módozatai. Fordítás és hatástörténet. Budapest, Akadémiai, 2003.

Zeman, L.: Stílus és fordítás. Budapest, Madách, 1993.

Goretity József (szerk.): Orosz irodalom – fordításokban. Studia Litteraria (LIX) 2020/1-2, Debrecen,

Debreceni Egyetemi Kiadó, 2020.

Letölthető dokumentum: forditas_es_kulturalis_transzfer_2021.docx

Legutóbbi frissítés: 2023. 07. 20. 15:31