Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban

Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban (BTOR405OMA)

Dr. Molnár Angelika

1. A poétika tárgykörének megfogalmazása. Műnemek, műfajok, alapelemek.

Tz. Todorov: Poétika In: A modern irodalomtudomány kialakulása. Szgy. Budapest, Osiris, 2001, 579–599. (Tomasevszkij: Poétika)

2. A történeti poétika kialakulása, folytonossága és hagyományai. Korok és irányzatok.

Alekszandr Veszelovszkij: Bevezetés a történeti poétikába. In: Poétika és nyelvelmélet. Budapest, Argumentum, 2002. 264–282. (Pszichológiai paralelizmus)

Viktor Zsirmunszkij: Az irodalmi áramlat mint nemzetközi jelenség. In: Uő. Irodalom, poétika. Válogatott tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1981, 120–147. (Byron és Puskin)

3. Bevezetés a szó-, trópus- és motívumkutatásba.

Alekszandr Potebnya: Jegyzetek a szóbeliség elméletéből. In: Poétika és nyelvelmélet. Budapest, Argumentum, 2002. 147–190. (Tomasevszkij: A szó jelentésmódosulása)

Olga Frejdenberg: Motívumok. In: Poétika és nyelvelmélet. Budapest, 2002, 299–306.

4. A szövegformálódás formalista értelmezése. Új fogalmak.

Borisz Eichenbaum: A „formális módszer” elmélete. In: Bókay A. - Vilcsek B. (szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Budapest, Osiris, 2001, 248–267. (szkáz, köpönyeg)

5. Cselekményszövés. Szüzsé és fabula.

Viktor Sklovszkij: A szó feltámasztása. In: A szó feltámasztása. Szombathely, 2016. 13-18. (A részlet funkciója Csehovnál. Szüzsé, fordulat és történet.)

Borisz Tomasevszkij: Irodalomelmélet. In: A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris, 2001, 268–286.

6. R. Jakobson és Ju. Tinyanov tételei az irodalmi nyelvről és fejlődésről.

R. Jakobson: A költészet tudománya felé. A domináns elem. In: A költészet grammatikája, Budapest, 1982, 10–15. 16–25. (A szobor Puskin szimbolikájában)

R. Jakobson: Nyelvészet és poétika. Az irodalom és a nyelv tanulmányozásának problémái. In: A modern irodalomtudomány kialakulása. Szöveggyűjtemény. Budapest, Osiris, 2001, 287–288. 449–456. (Tinyanov: Az irodalmi fejlődésről. Az irodalmi tény)

7. Mihail Bahtyin regényelmélete. (Puskin és Dosztojevszkij)

Mihail Bahtyin. A tér és az idő a regényben. A hős és a szerző viszonya. // M.M. Bahtyin. A szó esztétikája. Budapest, Gondolat, 1976. 83-119. 257-302. (polifonikus regény, regényi szó)

Mihail Bahtyin: A regénynyelv előtörténetéhez In: Uő. A szó esztétikája. Bp., 1976. 217-256.

8. Az intertextualitás mint művészi gyakorlat és irodalomtudományi elmélet. Szmirnov

Jurij Lotman: Szöveg a szövegben In: Kultúra, szöveg, narráció. Pécs, 1994. 57-81. (Mester)

9. Jurij Lotman és a strukturalista-szemiotikai iskola

Jurij Lotman: A kommunikáció kétféle modellje. Kultúra és szöveg: a gondolkodás generátorai In: Kultúra, szöveg, narráció. Pécs, J Pannonius Egyetemi Kiadó, 1994. 16-44-56.

Jurij Lotman: Cselekménytér a XIX. századi orosz regényben. In: Szép Literatúrai Ajándék. 1995/3-1996/1. 118-136. (Gogol)

10. Orosz–szláv összehasonlító elemzés

Az orosz irodalom fogadtatása // Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I–II. Budapest, HEFOP, 2006.

11. Az irodalmi szöveg esztétikai megközelítése

Wł. Tatarkiewicz: Az esztétika alapfogalmai. Budapest, Kossuth, 2000, 194–225 (9-10. fej.).

Al. Flaker: Az orosz avantgarde kérdéséhez. In: Az újnak tenni hitet. Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből V. Budapest, 1977. 381-411.

12. A szláv irodalomtudomány alapjai

J. Mukařovský: Szemiológia és esztétika. Pozsony, Kalligram, 2007 – Sklovszkij prózaelméletének cseh fordításához (48–56); A költészet forrásai (89–93); A költői nyelvről (1. és 2. fejezet), 115–132.

L. Doležel: Általános stilisztikai kérdések. Helikon. 1970/3-4. 344-350.

13. Összefoglalás

14. Számonkérés

Orosz nyelvű irodalomjegyzék:

1. Bevezetés az orosz irodalomtudományba (szerk. Kovács Árpád) Budapest, Tankönyvkiadó, 1991.

2. Введение в анализ литературных произведений (szerk: Iglói– Jagusztin) Budapest, Tankönyvkiadó, 1987.

3. Поэтика. Труды русских и советских поэтических школ. (red. Király – Kovács) Budapest, Tankönyvkiadó, 1982.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 27. 11:30