Címlap

Szlavisztika Mesterképzési szak

Indított szakirány:

orosz

Képzési terület, képzési ág:

bölcsészettudományi

Képzési ciklus:

mester

Képzési forma (tagozat):

nappali

A szakért felelős kar:

BTK

Képzési idő:

4 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma:               

120
Az összes kontakt óra száma 1200

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

 

Szakfelelős:

Dr. Goretity József
Szakirányfelelős:

Dr. Agyagási Klára (orosz)

 

A szak képzési és kimeneti követelményei:

1.     A mesterképzési szak megnevezése: szlavisztika

2.     A mesterképzési szakon szerezhető képzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles szlavisztika szakos bölcsész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in Slavic Studies
 • választható szakirányok: bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán (Bulgarian, Czech, Croatian, Polish, Russian, Serbian, Slovakian, Slovenian, Ukrainian)

3.     Képzési terület: bölcsészettudomány

4.     A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok : a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó alapképzési szakok.

4.3. A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5.     A képzési idő félévekben: 4 félév

6.     A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 2–10 kredit;

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 40–50 kredit;

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit;

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;

6.6.A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.

7.     A  mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a szlavisztika művelése és alkalmazása területén. Képesek az oktatásban és a kutatásban önálló kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, továbbá hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik

 • a szláv nyelv- és irodalomtudomány eredményeit, továbbá a választott szakiránynak megfelelően a nyelvhez kötődő ország kultúráját és irodalmát,
 • az adott nyelv és kultúra elméletileg megalapozott, sokrétű

ismeretrendszerét,

 • a korszerű alaptudományi tájékozódásra épülve különböző szakterületek elsősorban a nyelv- és az irodalomtudomány területén) speciális ismeretanyagát,
 • a tudományos kutatás területeit és módszereit,
 • a választott szakirány nyelvét a Közös Európai Referenciakeret C1-es szintjén a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak

 • ismereteik tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására,
 • saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására,
 • eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazására,
 • az adott nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésére és a kutatási módszerek alkalmazására,
 • a nyelvtudományban és az irodalomtudományban, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére,
 • a szlavisztikával és a szakiránynak megfelelő nyelvvel és kultúrával összefüggő, elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására,
 • a megszerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztésére,
 • az adott nyelven a kor igényeinek megfelelő hatékony kommunikálásra, továbbá az információk, érvek és elemzések – szakmai és nem szakmabeli közönségnek történő – különböző nézőpontok szerinti magas szintű bemutatására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek 

 • a szakiránynak megfelelő nyelv és kultúra iránti magas fokú motiváció és elkötelezettség,
 • a nyelv és kultúra használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudat és sikerorientáltság,
 • az adott nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képessége,
 • olyan tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretek, valamint együttműködési készség, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességet,
 • kritikai attitűd,
 • értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartás.

8.     A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök 2–10 kredit :

a szakmai törzsanyag ismeretköreit (pl. ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv nyelvészet, összehasonlító szláv irodalomtörténet stb.) alapozó ismeretek.

8.2 A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei 40–50 kredit

a) szlavisztikai ismeretek: leíró nyelvtani (fonológia, morfológia, szintaxis) és nyelvfejlesztési ismeretek, az ősszláv nyelv, ószláv nyelv, összehasonlító szláv nyelvészet; összehasonlító szláv irodalomtörténet; az ősszláv nyelvhez köthető, a külső nyelvtörténet kapcsolódó segédtudományai által átfogott területek (pl. régészet, nyelvföldrajzi alapismeretek stb.), valamint az adott szakirányok alapozó ismeretei;

b) nyelvi képzés.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei 60–70 kredit: differenciált szakmai ismeretek : 40-50 kredit

a szakirány nyelvének megfelelő történeti és leíró nyelvészeti; irodalom- és kultúratörténeti ismeretek;

a szakhoz kötődő területeken további nyelvészeti, irodalomtudományi vagy kulturológiai ismeretek;

diplomamunka: 20 kredit.

9.     Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.

10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisztika alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell teljesíteni.

A záróvizsga szerkezete és tematikája

A diszciplináris záróvizsga lengyel / orosz nyelven folyik. Időtartam a kb. 30 perc. A jelöltnek a legalább három tagból álló vizsgabizottság tagjaival folytatott irányított beszélgetés során szintetizáló képességét, a megszerzett ismeretek önálló, kreatív alkalmazását, illetve nyelvismeretének szintjét kell bizonyítania.

Az záróvizsga két részből áll:

 • a diplomadolgozat védése
 • a differenciált szakmai ismeretek terén megszerzett elmélyült műveltség;

illetve a teljes szláv műveltség terén elsajátított jártásság bizonyítása

A vizsga a diplomadolgozat védésével kezdődik, amely során a jelölt bebizonyítja a dolgozat témájában való jártasságát, a szakirodalom ismeretét. A továbbiakban a vizsgázó az  irodalomtudomány és művelődéstörténet, illetve a nyelvtudomány területéről is egy-egy tételt húz, amelyet rövid felkészülés után szabad elbeszélésben fejt ki.

A Szlavisztika Mesterszak kreditlistája:   Kreditlista

Frissítés dátuma: 2020.05.13.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.