Orosz irodalomtörténet előadás (BTOR305BA) - minor 2. év

BTOR305BA Orosz irodalomtörténet 2. (20. század), minor, 1 óra ea.

 

 

1-2. Az orosz irodalom szimbolista korszaka

3-4. Az orosz avantgárd: képzőművészet és irodalom

5. A 20-as évek csoportosulásai; Az antiutópia orosz variánsa: Zamjatyin: Mi

6. Bulgakov prózája, valamint kapcsolata a színházzal

7. A két világháború közötti emigráns irodalom

8. A háború és a lágerek tanúi

9. Szocialista realizmus; irodalmi perek és botrányok

10. A bárdok költészete; „falusi” és „városi” próza

11. Az orosz posztmodern

12. Kortárs orosz nőírók

Kötelező irodalom

Szologub: Undok ördög

Belij: Pétervár vagy Remizov: Testvérek a keresztben

Blok-, Majakovszkij-versek

Zamjatyin: Mi

Nabokov: Luzsin védelem /Végzetes végjáték/

Bulgakov: Kutyaszív, A Mester és Margarita

Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja

Suksin: Vörös kányafa

Trifonov: Ház a rakparton

Veny. Jerofejev: Moszkva-Petuski

2 szabadon választott kortárs orosz regény

Ajánlott irodalom

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002.

Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Lord-Maecenas, 1996.

Helikon 1980/3-4. Az orosz szimbolizmus /tematikus szám/

Helikon 1997/3. Hermeneutika az orosz századelőn /tematikus szám/

Szilárd Léna: Andrej Belij és az orosz szimbolista regény poétikája. Bp., Széphalom Könyvműhely, 2002.

Szilágyi Ákos: Hamu és mamu. Az orosz irodalmi avantgard 1917 előtt és után. Bp., Holnap, 1989.

Goretity József: Idézet, paródia és mítosz Fjodor Szologub két regényében. Debrecen, KLTE, 1995.

Áttűnések. A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Balogh Magdolna, Berkes Tamás, Krasztev Péter. Bp., 1992.

Bakcsi György: Forradalmak, háborúk, irodalom. Orosz és szovjet-orosz irodalom 1890-től napjainkig. Bp., Gondolat, 1976.

Helikon 1993/2-3. Elsikkasztott orosz irodalom /tematikus szám/

Mihail Epstejn: A posztmodern és Oroszország. Bp., Európa, 2001.

M. Nagy Miklós: Nikkelszamovár. Bp., Balassi Kiadó, 1996.

Szőke Katalin: Álommúzeum. Írások a XX. századi orosz irodalomról. Bp., Gondolat, 2003.

Goretity József: Töredékesség és teljességigény. Huszadik századi orosz prózai művek értelmezése. Bp., Palatinus, 2005.

Embertan és irodalom. Elbeszélésbe oltott gének Ljudmila Ulickaja regényeiben. Szerk. V. Gilbert Edit. Pécs, Művészetek Háza, 2005.

A perifériáról a centrum. Világirodalmi áramlás a 20. század középső évtizedeitől. Felsőoktatási segédanyag. Pécs, Pro Pannonia és Pécsi Tudományegyetem, 2006.

Краснощекова, Е. А.: И. А. Гончаров. Мир творчества. Санкт-Петербург, Изд. «Пушкинского фонда», 2012.

Молнар А.: Поэтика романов И.А. Гончарова. Москва, Компания Спутник+, 2004.

И. С. Тургенев - Жизнь, творчество, традиции. Ред. Ж. Зёльдхейи, А. Холлощ, Bp., 1994.

Кроо Каталин: Интертекстуальная поэтика романа И.С. Тургенева «Рудин». Санкт-Петербург, Изд. ДНК, 2008.

Бахтин, М. М.: Проблемы поэтики Достоевского. Москва, «Художественная литература», 1972.

Топоров, В. Н.: О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»). In: Топоров, В. Н.: Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Москва, Изд. группа «Прогресс» – «Культура». 1995. 193-258.

Кроо Калин: Творческое слово Ф.М. Достоевского: герой, текст, интертекст. Москва, 2005.

Хайнади Золтан: Русский роман. Дебрецен, Kossuth, 1992.

Хайнади З.: Архетипический топос. Литература 2004. № 29. 7–13.

Силард Л.: Чехов и проза русских символистов. In: Anton P. Čechov. Werk und Wirkung. Hrsg. Rolf-Dieter Kluge. Wiesbaden, Harrassowitz, 1990. 791–805.

Регеци Ильдико: Пространственно-поэтические анализы. Классические и современные тексты русской литературы. Москва, Флинта-Наука, 2016.

Letölthető dokumentumok