Orosz irodalomtörténet 1. (XIX.sz) (BTOR303BA) - orosz minor 2. év

Orosz irodalomtörténet 1. (XIX. sz.)

Orosz minor II. évf.; 1 koll.

1. Az orosz romantika korszakai

2. Puskin költői életútja. Az Anyegin című verses regény

3. Poétikai játék Lermontov Korunk hőse című regényében

4. Gogol Holt lelkek című poémájának kompozíciója

5. Kelet-Nyugat kérdés a 19. századi Oroszországban

6. Turgenyev esztétikai nézetei. Apák és fiúk című regénye

7. Goncsarov Oblomov című regényének idilli kronotoposza

8. A polifonikus regény elmélete. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

9. Tolsztoj vallásfilozófiai bölcselete. Az Anna Karenina című regény poétikája

10. Csehov prózai életműve

11. A csehovi ún. nagydrámák

Kötelező irodalom

Puskin: Anyegin; A próféta, Ördögök

Lermontov: Korunk hőse; A próféta, A vitorla

Gogol: Holt lelkek; Pétervári elbeszélések; Revizor

Turgenyev: Apák és fiúk

Goncsarov: Oblomov

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés; Szelíd teremtés

Tolsztoj: Anna Karenina

Csehov: kis trilógia, A fekete barát; Három nővér, Cseresznyéskert

Ajánlott irodalom

Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa, Bp., 1997.

Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe. Szerk.: Kroó Katalin. Bp., Bölcsész Konzorcium, 2006.

Pjotr Vajl-Alekszandr Genisz: Édes anyanyelv (Az orosz irodalom aranykoráról). Bp., Európa, 1998.

Hajnády Zoltán: Az orosz regény. Bp., Tankönyvkiadó, 1991.

Jurij Lotman: Puskin. Bp., Európa, 1987.

Szilágyi Zsófia: „volt benne valami különös”: M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó, 2002.

Hetesi István: Turgenyev. Bp., Tankönyvkiadó, 1990.

D. Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev prózai költeményei. Bp., Tankönyvkiadó, 1991.

Ösvények. Turgenyev és Dosztojevszkij művészi világához. Szerk. Kroó Katalin. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2004.

Molnár Angelika: Nyelv és lélek Goncsarov műveiben. BÁR, 2009. (9. évf.) Klnsz. 43-51. old. Teljes szöveg: www.bdf.hu/konyvtar/SUP/bar/bar_szamai.html

Hajnády Zoltán: Oblomov mint anti-Faust. In: Uő.: A lét tüze. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 112-137. 

M. Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Bp., Osiris, 2001.

Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj. Tragikum, halál, katarzis. Bp., Akadémiai, 1985.

Török Endre: Lev Tolsztoj. Világtudat és regényforma. Bp., Tankönyvkiadó, 1987.

Huszonöt fontos orosz regény. Műelemzések. Szerk. Hetényi Zsuzsa. Bp., Lord-Maecenas, 1996.

Lev Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche. Európa Könyvkiadó 1991.

Lev Sesztov: A reménytelenség énekese. Medvetánc 88/4-89/1. 271-297.

Rév Mária: Csehov századfordulója. Bp., 1995.

Közelítések – Közvetítések. A. P. Csehov, szerk. Regéczi Ildikó, Debrecen, Didakt, 2011.

 

Letölthető dokumentumok