Az orosz nyelv szövegnyelvészete (BTOR903OMA)

Az orosz nyelv szövegnyelvészete (BTOR903OMA)

Dr. Sahverdova Vanda

 

 1. Bevezetés

 2. A szövegszerűség ismérvei

 3. A szövegnyelvészet kialakulása

 4. A szöveg szintjei, pragmatikai szint

 5. Szövegalkotás és befogadás

 6. A szöveg kohéziója

 7. A szöveg koherenciája

 8. Szándékoltság és elfogadhatóság

 9. A szöveg hírértéke

 10. A szöveg helyzetszerűsége

 11. A szöveg intertextualitása

 12. A szöveg stílusa

 13. Szövegelemzés

 14. Összegzés

 

Kötelező és ajánlott irodalom:

 

Beaugrande, R. – Dressler, W.: Bevezetés a szövegnyelvészetbe. (Ford. Siptár Péter) Bp.: Corvina, 1981

Petőfi S. J.: A szöveg mint komplex jel. Bevezetés a szemiotikai-textológiai szövegszemléletbe. Bp.: Akadémiai Könyvkiadó. 2004

Szikszainé N. I. Leíró magyar szövegtan. Bp.: Osiris 1999

Tolcsvai N. G. (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Bp.: Tinta Könyvkiadó. 2006

Tolcsvai N. G.: A magyar nyelv szövegtana. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001

Tolcsvai N. G.: A szövegek világa. . Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994

Прохоров, Ю. Е.: Действительность, текст, дискурс. М.: «Флинта», «Наука». 2009

Letölthető dokumentumok