Orosz gyakorlati nyelvtan 2. (BTOR109BA és BTOR108OMA)

Fórián Éva

kezdő csoport:

 

 1. A főnevek és melléknevek tárgyesete. Múlt idejű igeragozás.

 2. A személyes, mutató és birtokos névmások tárgyesete

 3. Birtokos eset 1.

 4. Birtokos eset 2.

 5. Részeshatározó eset

Igeragozás – múlt idő

 1. Eszközhatározó eset

 2. A melléknevek fajtái és grammatikai kategóriái

A névmások fajtái és grammatikai kategóriái

 1. Vegyes feladatok – Névszóragozás

Az elöljárószók használata

 1. A számnevek fajtái és grammatikai kategóriái

 2. Az ige grammatikai kategóriái

 3. Igeszemlélet; Igeragozás – jövő idő

tudni” igék

tanulni” igék

 1. A mozgást jelentő igék

 2. Vegyes feladatok – Igeragozás

 

Tankönyv:

Oszipova, Irina: Kulcs - Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Corvina Kiadó, 2010.

 

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.

 

haladó csoport:

 1. A melléknév teljes és rövid alakja.

 2. A határozószó; A melléknév és a határozószó fokozása. Az összehasonlító szerkezet.

 3. A számnevek 1. (Tőszámnevek)

 4. A számnevek 2. (Sorszámnevek; a dátum kifejezése)

 5. A névmások 1. (A személyes, birtokos, kérdő, vonatkozó és mutató névmás)

 6. A névmások 2. (Az általánosító, visszaható, határozatlan és tagadó névmás)

 7. Az ige grammatikai kategóriái.

 8. Igeszemlélet, igeidő 1.

 9. Igeszemlélet, igeidő 2.

 10. Az igemód (A felszólító mód és a feltételes mód)

 11. A mozgást jelentő igék 1.

 12. A mozgást jelentő igék 2.

 13. A melléknévi és határozói igenevek

Tankönyv:

Vujovits InesszaDancz Péter: Это надо знать. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.