BA záróvizsga

Orosz nyelvi és irodalmi BA záróvizsga

 

A vizsga tartalma

A záróvizsga a végzettségi szint: alapfokozat (baccalareus, bachelor, BA) szlavisztika orosz szakirányú bölcsész képzés ismeretanyagának és kompetenciáinak egyik számonkérési formáját képezi. Anyaga a szlavisztikai alapozó modulok, valamint az orosz szakirányú modulok ismeretanyagát komplex módon tartalmazza. A záróvizsgát a szakdolgozat benyújtása és elfogadása, illetve a BA végzettséghez szükséges kreditek megszerzése után kell letenni. A BA záróvizsga önálló kreditértékkel nem rendelkezik.

A vizsga szerkezete és tematikája

A szóbeli záróvizsga a szlavisztikai modul esetében magyar, a szakirányú ismeretek ellenőrzése esetében orosz nyelven folyik. Időtartama kb. 30 perc. A jelöltnek a három tagú bizottság tagjaival folytatott irányított beszélgetés során szintetizáló képességét, a megszerzett  ismeretek önálló, kreatív alkalmazását és nyelvismeretének szintjét kell bizonyítania. A jelölt egy-egy tételt húz az alább következő ismeretkörök tematikai csoportjaiból, valamint két-három kérdést kap a szakdolgozatával kapcsolatban.

I. Általános szlavisztikai ismeretkör

 1. Az ősszláv nyelv jellemzése, nyelvjárásokra tagolódása - magyarul
 2. A szláv nyelvek rokonsága - magyarul
 3. Egy mai szláv állam társadalmi és kulturális viszonyai - magyarul

II. Orosz nyelvi és nyelvészeti ismeretkör

 1. Az orosz főnév grammatikai kategóriái
 2. Az orosz igék kategóriái I. (igeszemlélet, igeidők)
 3. Az orosz igék kategóriái II. (mód, szám, személy, nem, tranzitivitás)
 4. A folyamatos és befejezett igék használatának szabályai az orosz nyelvben
 5. Az orosz melléknévi igenevek fajtái, képzésük, funkcióik
 6. Igeragozási típusok az orosz nyelvben; a múlt és a jövő idő képzése
 7. Az orosz melléknév – kategóriák, fokozás

III. Orosz irodalmi és művelődéstörténeti ismeretkör

 1. Az orosz történelem sorsfordító eseményei - magyarul
 2. Óorosz kultúra és irodalom - magyarul
 3. Az orosz irodalom a XIX. század első felében (Puskin, Lermontov, Gogol)
 4. A „felesleges ember” és a cselekvő hős Turgenyev és Goncsarov műveiben
 5. Nyugatosok és szlavofilek – nyugat és kelet problematikája az orosz kultúra történetében
 6. Dosztojevszkij regényeinek poétikai sajátosságai; a polifonikus regény
 7. Tolsztoj regénypoétikája; a tolsztojanizmus főbb vonásai
 8. Csehov elbeszéléseinek és drámáinak műfaji sajátosságai
 9. Az orosz szimbolizmus és avantgárd irodalma
 10. A szovjet korszak irodalma („szocialista realizmus”, az „olvadás” és a „pangás” időszakának irodalma, lágerirodalom, a „hatvanasok” nemzedéke) - magyarul
 11. A kortárs orosz irodalom - magyarul

A vizsga értékelése

A vizsgát a bizottság egy, a részosztályzatok matematikai átlaga alapján összesített érdemjeggyel értékeli. Bármely kérdésre kapott elégtelen minősítés esetén az egész vizsgát ismételni kell.

Letölthető dokumentumok