Fordítási és tolmácsolási gyakorlatok 1. (BTOR106BA és BTOR302OMA)

Fordítási - tolmácsolási gyakorlatok 1.

Vass Annamária

 

A kurzus célja az, hogy a hallgatók minimális fordítási kompetenciát szerezzenek a félév végére. A félév során a hallgatók megismerkednek a fordításelmélet kulcsfogalmaival (forrásnyelv, célnyelv, átváltási műveletek, stb.), elsősorban oroszról magyarra fordítanak.

Főbb problémakörök:

- a fordítás magyar nyelvhelyességi kérdései

- tagolási nehézségek a fordításban

- a többtagú birtokos szerkezetek fordítása

- a határozói jelzős szerkezetek fordítása

- melléknévi igenevek fordítása

- határozói igenevek fordítása

- személytelen mondatok fordítása

- orosz reáliák fordításának kérdése

A félév végi jegy a következőkből tevődik össze:

- órai munka

- fordítási házi feladatok

- szódolgozatok

- félév végi fordítási ZH

Ajánlott irodalom:

Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata, Scholastica, 1997.

Klaudy Kinga: Orosz-magyar fordítástechnika, Tankönyvkiadó, 1980.

Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok, Tinta Könyvkiadó, 2007.

 

 

 

Letölthető dokumentumok