Bevezetés az orosz irodalomba 1. (BTLO040BA és BTOR204OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba

Dr. Molnár Angelika

 1. Bevezetés az orosz irodalom történetébe 1.
 2. Mitológia és mitopoétika
 3. Szláv mítoszok
 4. Orosz folklór
 5. Irodalmi példák
 6. Őskrónika (Повесть временных лет)
 7. Óorosz irodalom
 8. A középkori orosz irodalom
 9. Igor-ének (Слово о полку Игореве)
 10. Egyházi és világi irodalom. Publicisztikák.
 11. Avvakum protopópa önéletírása (Житие протопопа Аввакума)
 12. Elbeszélések
 13. Összefoglalás
 14. Számonkérés

Irodalom:

- Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

- Hajnády Z., Az orosz regény. Budapest, 1991.

- Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I-II. Alkotó szerk.: Kroó K. Bp., 2006.

- Iglói E., Misley P. (szerk.): Régi orosz széppróza. Bp., Tankönyvkiadó, 1979.

- Mitológiai enciklopédia I-II. Bp., Gondolat, 1988.

Афанасьев, Л.Н.: ‘Происхождение мифа, метод и средства его изучения.’ // Афанасьев, Л.Н.: Поэтические воззрения славян на природу. Москва, 1986. 219–224. Ld. A szó élete

- Ivanov Vj., Nyelv, mítosz, kultúra. Bp., Gondolat, 1984. 81–106., 109–132.

- Meletyinszkij Je.: Mítosz, mese, eposz. In: A mítosz poétikája. Bp., Gondolat, 338–356.

- Каман Э.: Русский фольклор. Budapest, Tankönyvkiadó, 1993.

- Propp V., A mese morfológiája. Bp., Osiris, 1995.

- Propp V., A varázsmese történeti gyökerei. Bp., L’Harmattan, 2006.

- Лихачев Д.С., Поэтика древнерусской литературы. М.1979.

- Iglói E. Az új orosz irodalom forrásvidéke (XVIII. Század). Barokk és klasszicizmus. Bp., 1990.

- Лотман Ю.М. Карамзин. СПб.1997.

- V. Toporov: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái (Bűn és bűnhődés), Helikon, 1982/1—2., 282-299.

 

Letölthető dokumentumok