Bevezetés az orosz irodalomba 1. (BTLO040BA és BTOR204OMA)

Bevezetés az orosz irodalomba

Dr. Molnár Angelika

Hét Tananyag

1. Bevezetés az orosz irodalom történetébe 1. Áttekintés.

2. Mitológia és mitopoétika. Gogol – Ovidius

3. Szláv mítoszok. Gogol-elbeszélések

4. Orosz folklór. Gogol-elbeszélések

5. Irodalmi példák. Lermontov. Dosztojevszkij.

6. Őskrónika (Повесть временных лет)

7. Óorosz irodalom és történelmi háttér (XI-XII. század)

8. A középkori orosz irodalom és történelmi háttér (XIII-XIV. század)

9. Igor-ének (Слово о полку Игореве)

10. Egyházi és világi irodalom. Publicisztikák. (XV-XVI. század)

11. IV. Iván és a Zavaros idők

12. Avvakum protopópa önéletírása (Житие протопопа Аввакума)

13. Átmeneti kor. Elbeszélések (XVII. század)

14. Összefoglalás

 

 

Irodalom:

- Mitológiai enciklopédia I-II. Bp., Gondolat, 1988.

- Afanaszjev A. A mítosz keletkezése, tanulmányozásának módszere és eszközei. // A szó feltámasztása. Szombathely, 2016. 6-9.

- Ivanov Vj., Nyelv, mítosz, kultúra. Bp., Gondolat, 1984. 81–106., 109–132.

- Meletyinszkij Je.: Mítosz, mese, eposz. In: A mítosz poétikája. Bp., Gondolat, 338–356.

- Kámán E.: Orosz folklór. Budapest, Tankönyvkiadó, 1993.

- Propp V., A mese morfológiája. Bp., Osiris, 1995.

- Propp V., A varázsmese történeti gyökerei. Bp., L’Harmattan, 2006.

- Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk.: Zöldhelyi Zs. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.

- Iglói E., Misley P. (szerk.): Régi orosz széppróza. Bp., Tankönyvkiadó, 1979.

- Iglói E.: Az orosz irodalmi múlt. Bp., Tankönyvkiadó, 1988.

- Лихачев Д.С., Поэтика древнерусской литературы. М.1979.

- V. Toporov: Dosztojevszkij poétikája és a mitológiai gondolkodás archaikus sémái (Bűn és bűnhődés), Helikon, 1982/1—2., 282-299.

- Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Ленинград, 1984. (Раз-делы «Лицедейство Грозного (к вопросу о смеховом стиле его произведений)», «Юмор протопопа Аввакума», «Смех как зрелище [А. М. Панченко]») http://philologos.narod.ru/smeh/smeh_main.htm

 

 

 

 

Letölthető dokumentumok