BA

SZLAVISZTIKA
ALAPKÉPZÉSI SZAK

Indított szakirány:

Orosz

Képzési terület, képzési ág:

bölcsészettudományi, modern filológia

Képzési ciklus:

alap

Képzési forma (tagozat):

nappali

A szakért felelős kar:

Bölcsészettudományi Kar

Képzési idő:

6 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma:

180

Az összes kontakt óra száma

1500

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

A szakmai gyakorlat magába foglalja a képzési idő alatt egy alkalommal a szakiránynak megfelelő nyelvterületi gyakorlatot.

Szakfelelős:

Dr. Goretity József

Szakirányfelelős:

Dr. Agyagási Klára

   

 

A szak képzési és kimeneti követelményei:

1.     Az alapképzési szak megnevezése: szlavisztika

2.     Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA),
 • szakképzettségek:

szlavisztika, orosz alapszakos bölcsész - Slavistics, Philologist in Russian Studies

3.     Képzési terület: bölcsészettudományi

4.     Képzési ág: modern filológia

5.     A képzési idő félévekben: 6 félév

6.     Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit;

6.2. A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 110 kredit;

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit;

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 54 kredit;

6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

7.     Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan általános szlavisztikai műveltséggel rendelkező szakemberek kép­zé­se, akik egy szláv nyelvet legalább középfokú, egy másik szláv nyelvet alapfokú szinten szó­ban és írásban használni tudnak. A végzettek a szláv kultúráról átfogó tájékozottsággal ren­del­kez­nek, és ezen ismeretek és készségek birtokában képesek szakmájuk gyakorlati al­kal­ma­zá­sá­ra. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második cik­lus­ban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a szlavisztika alapszakon végzettek képesek:

 • a szláv kultúrkör átfogó ismeretére;
 • nemzetiségi szakirányon a nemzetiségi történet, kultúrtörténet ismeretére és or­szág­is­me­ret­re;
 • egy szláv nyelv írásban és szóban történő használatára legalább a C típusú középfokú nyelv­vizsgának megfelelő szintjen;
 • egy másik szláv nyelv alapfokú ismeretére;
 • a szlavisztikai tanulmányokra érvényes ismeretszerzés általános módjainak és alapvető ku­ta­tási technikáinak alkalmazására;
 • általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására;
 • Magyarország és az adott célnyelvi ország társadalmi, gazdasági, környezeti prob­lé­mái­nak ismeretében megszerzett tudásuk közvetítésére és alkalmazására hivatásuk gya­kor­lá­sa során;

alkalmasak:

 • a kulturális kapcsolatok ápolása terén megszerzett tudásuk alkotó szellemű alkal­ma­zá­sá­ra, nyelvi közvetítői szerep betöltésére;
 • az önkormányzati és kulturális életben szervezői feladatok ellátására a szláv kultúrkör is­me­retéhez kötött munkakörökben;
 • tömegkommunikációs szerveknél nyelvi szervezői feladatok ellátására;
 • az idegenforgalomban nyelvi közvetítői szerep betöltésére.

Rendelkeznek a szlávság kultúrája és egy szláv nyelv iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a megszerzett tudás kreatív felhasználásának képességével, jó együttmű­kö­dő és kommunikációs készséggel és felelősségtudattal.

8.     A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

 • alapozó ismeretek: 10-12 kredit

filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, könyv­tárhasználati ismeretek, alapozó elméleti ismeretek;

 • szakmai törzsanyag: 150-170 kredit, ebből
 • szakmai alapozó modul: 50-60 kredit

szláv kultúrák (a bolgár, cseh, horvát, lengyel, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán nyelvű or­szágok történelméhez, földrajzához kapcsolódó alapismeretek, mai intézményrendszere, Ma­gyarországgal való kapcsolatok, továbbá a bizánci és pravoszláv művészet); klasszikus és modern szláv irodalmak (a szláv népek irodalomtörténete, a legjelentősebb korszakok és al­kotók); a magyar–szláv történelmi, nyelvi, irodalmi, kulturális kapcsolatok múltja és je­le­ne;

b) választott nyelv speciális ismeretei: 50-60 kredit

nyelvi ismeretek, szakirányú nyelvészeti, irodalom- és kultúrtörténeti ismeretek;

c) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit

ca) az alapszak másik szakiránya vagy az alapszak adott szakirányának további szakterületi is­meretei;

cb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biz­tosí­tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kre­ditértéke 10 kredit.

9.     Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat magába foglalja a képzési idő alatt egy alkalommal a szakiránynak megfelelő nyelvterületi gyakorlatot.

10.   Nyelvi követelmények:

A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

 

A SZLAVISZTIKA ALAPSZAK KREDITLISTÁJA:

Letölthető dokumentumok